Budownictwo i FIDIC

Obsługa realizacji inwestycji budowlanych stanowi istotną gałąź naszej działalności. Obsługiwaliśmy i doradzaliśmy w zakresie inwestycji realizowanych:

 • w ramach systemu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, a także przez podmioty prywatne,
 • w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
 • przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych
 • w ramach konsorcjów, w tym międzynarodowych
 • przez deweloperów

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu procesów przed sądami powszechnymi w zakresie sporów:

 • o wynagrodzenie za prace objęte umową i za roboty dodatkowe
 • związanych z naliczeniem kar umownych
 • na tle terminowości i jakości wykonawstwa
 • o zapłatę wynagrodzenia podwykonawców

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań za szkody powstałe zarówno na skutek wykonywania robót budowlanych, jak i w związku z odpowiedzialnością cywilną osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności projektanta i kierownika budowy.

Kancelaria zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych, realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, zarówno w systemie „Projektuj”, jak i „Projektuj – Buduj”. W toku dotychczasowej praktyki obsługiwaliśmy wykonawców, inwestorów (zamawiających), inżynierów kontraktu, oraz projektantów różnych obiektów budowlanych – w tym mostów, dróg ekspresowych, budynków użyteczności publicznej, instalacji wodnych i gazowych.

Nasze doświadczenie umożliwia pełną obsługę wszystkich zagadnień prawnych pojawiających się w toku procesu budowlanego, co w szczególności dotyczy:

 • formułowania roszczeń
 • dokonywania ewaluacji i zasadności roszczeń
 • ustalania zakresu odpowiedzialności poszczególnych stron umowy
 • analizy warunków kontraktowych
 • przygotowywania bieżącej korespondencji z pozostałymi uczestnikami inwestycji, w szczególności w sytuacjach spornych
 • prowadzenia mediacji i rozmów ugodowych

Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in.:

 • decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 • legalizacji samowoli budowlanej
 • decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych