Windykacja

Po zakończonych sporach sądowych oraz arbitrażowych reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania stosownych należności. W trakcie takich czynności występuje niekiedy konieczność podjęcia dalszych działań procesowych, np. wytaczanie powództw w oparciu o instytucję skargi pauliańskiej, czy o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika.

Współpracujemy stale z kilkoma kancelariami komorników sądowych, którzy sprawnie prowadzą czynności egzekucyjne.

W ramach czynności restrukturyzacyjnych reprezentujemy również firmy będące dłużnikami w zakresie prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, w toku których wnosimy, np. skargi na czynności komornika, wytaczamy powództwa przeciwegzekucyjne.